LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN HEKWERK NOORD BV DRACHTEN. 2012

Artikel 1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Voorwaarden en condities voor inkopen en/of bestellingen van onze opdrachtgevers zijn slechts dan van toepassing indien deze door ons schriftelijk zijn aanvaard. Onze producten zijn zorgvuldig samengesteld, doch de getoonde afbeeldingen kunnen soms afwijken met het bestelde, dit doordat onze klanten ook maatwerk materiaal kunnen bestellen. Heeft u echter vragen over specificaties dan kunt u ons hiervoor altijd schriftelijk benaderen.

Artikel 2 Offertes en opdrachten

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Opdrachten zijn pas bindend indien wij deze schriftelijk hebben bevestigd d.m.v. een factuur bevestiging. Indien de opdrachtgever binnen een termijn van vijf werkdagen niet schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat deze factuur-bevestiging onjuist is.

Wij zijn gerechtigd nadat door acceptatie en bevestiging een overeenkomst is ontstaan onze verplichtingen op te schorten indien blijkt dat onze opdrachtgever niet kredietwaardig is of op andere wijze niet aan haar verplichtingen kan voldoen, tenzij de opdrachtgever voor het nakomen van haar verplichtingen voldoende zekerheid heeft gesteld. Iedere aansprakelijkheid voor de gevolgen hiervan wijzen wij nadrukkelijk van de hand.

Artikel 3 Prijzen

Alle in onze folders en offertes genoemde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van deze stukken bekende prijsbepalende factoren. Deze prijzen zijn slechts geldig gedurende de in deze stukken genoemde termijn. Prijzen zoals door ons genoemd in opdrachtbevestigingen zijn bindend.

Wij zijn bevoegd de prijzen voor nog niet verrichte leveringen aan te passen indien na het sluiten van een overeenkomst drie maanden zijn verstreken.

Indien de wijze van uitvoering van een overeenkomst buiten onze macht ingrijpend moet worden veranderd zijn wij gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen en de eventueel al gemaakte kosten extra in rekening te brengen. Alle op deze site vermelde prijzen zijn exclusief BTW. en in de bevestiging aan u is deze vermeld inclusief BTW.

Artikel 4 Betaling en eigendomsvoorbehoud

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen moeten onze facturen binnen 5 dagen na factuurdatum worden voldaan. Na ontvangst betaling zullen de goederen worden afgezonden.

Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in gebreke en zijn wij gerechtigd de wettelijke rente alsmede alle zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke voor de inning gemaakte kosten in rekening te brengen.

De eigendom van geleverde zaken gaat pas over op de opdrachtgever indien deze alles heeft voldaan wat wij uit hoofde van de gesloten overeenkomst te vorderen hebben of krijgen. Opdrachtgever is zolang bedoelde vorderingen niet zijn voldaan niet gerechtigd de geleverde zaken op enige wijze te bezwaren en/of in bruikleen uit handen te geven.

Artikel 5 Aflevering

Onder aflevering wordt verstaan het door of namens ons feitelijk ter beschikking stellen van zaken aan de opdrachtgever of een door hem aangewezen derde. Levertijden worden door ons zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, doch zijn vrijblijvend. De opdrachtgever dient ten aller tijde zelf te lossen, tenzij anders overeengekomen. U dient er voor te zorgen dat wij met onze vrachtauto probleemloos uw adres kunnen bereiken. Lostijden langer dan 30-minuten worden op basis van nacalculatie doorberekent, ad. 65,=/wachtuur. excl. btw. Goederen die door u niet in ontvangst worden genomen op de afgesproken dag worden door ons retour genomen en in overleg opnieuw aangeboden, deze kosten worden seperaat aan u doorberekent. Als er door ons goederen worden retour genomen, gebeurt dat tegen het vooraf afgesproken tarief.

Artikel 6 Aansprakelijkheid, garantie en keuringen

Wij zijn slechts aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan ons toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waartegen wij verzekerd zijn, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd behoren te zijn. Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de van fabriekswege geldende garantie. Keuring van producten kan door of namens opdrachtgever slechts plaatsvinden op de locatie waar de goederen worden gefabriceerd. Wij zijn niet gehouden de kosten hiervan te voldoen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

Artikel 7 Annulering

Indien een opdrachtgever de overeenkomst wil annuleren hebben wij in ieder geval recht op een schadevergoeding van 30% van het bedrag van de opdracht en zijn wij gerechtigd alle kosten op de opdrachtgever te verhalen.

Indien de annulering goederen betreft die speciaal voor deze opdrachtgever zijn of worden vervaardigd, zijn wij gerechtigd het volledig overeengekomen bedrag in rekening te brengen, afhankelijk van de fase waarin de productie van de goederen verkeert. Alle goederen die speciaal worden geproduceerd hebben een levertijd van minimaal 2 werkweken of meer.

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen

Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Leeuwarden.

Artikel 9: Montage voorwaarden.

Werkzaamheden voor opdrachtgever c.q. derden:

 1. Egaliseren van het terrein, vrij van puin en afvoer van vrijgekomen grond.
 2. Snoeien en rooien van begroeiing en wortels t.p.v. de hekwerklijn.
 3. Aangeven van kabels en leidingen. (KLIC-melding)
 4. Aangeven hekwerklijn hoogte en openingen d.m.v. piketten.
 5. leveren en leggen van de voedings, en signaal bekabeling incl. grondwerkzaamheden, indien van toepassing.
 • Meerwerk en of meters blijft verrekenbaar.
 • De geleverde materialen al dan niet gemonteerd blijven ons eigendom tot ontvangst van uw volledige betaling.
 • Bestrating:indien wij opbreken en herstraten gebeurt dit op nacalculatie ad. € 45,00/uur.
 • Kabel/leidingbreuk: is voor rekening en risico opdrachtgever.
 • Het hekwerk wordt geplaatst in een horizontale uitvoering, in de ongeroerde grond, taludhekken zijn alleen op aanvraag.
 • Indien u uw bestelling heeft geplaatst incl. montage, dient u minimaal 2 werkweken op te tellen tav de levering, dit ivm de montage.

PLAATS JE BESTELLING

Toegevoegde producten

U heeft nog geen producten geselecteerd!

Nieuw product toevoegen Bestellen